Algemene Voorwaarden Troostbloemen

Praktische voorwaarden
- Alle genoemde prijzen, in het boekje en op de website, zijn onder voorbehoud en typefouten.
- Bij besteding vanaf €125,- nemen wij de bezorgkosten voor onze rekening in regio A, B en C.
- Bloemwerk vóór 17:00 uur besteld, volgende dag bezorgd.
- Voor spoedbestellingen brengt Troostbloemen niets extra in rekening, wel vraagt Troostbloemen begrip voor de op dat moment op voorraad en bij de groothandel leverbare bloemen en/of ondergronden.
- Bloemen kunnen afwijken door schaarste en/of seizoen.
- Wij streven er naar een zo goed mogelijk gelijkend bloemwerk te leveren. Alternatieven worden in overleg bepaald. Voor kleinigheden is Troostbloemen bevoegd om dit vakkundig te bepalen.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of incomplete adresseringen of afwezigheid van ontvangers. Wij zullen er echter wel ons best voor doen om dit correct op te lossen.
- Onjuistheden op linten en/of kaarten dienen bij levering direct kenbaar te worden gemaakt, daar dit direct hersteld kan worden.
- Wij zijn niet aansprakelijk als de (rouw-)bloemen/(rouw-)stukken niet op tijd geleverd zijn door onjuiste opgegeven data en tijden van afscheid nemen , dan wel de data en tijd van begrafenis of crematie.
- De tarieven van de bezorgkosten zijn volgens de bezorglijst. Plaatsen die daarbuiten vallen geldt een ander(op dat moment in overleg nader te bepalen tarief.
- Over alle (verkoop-)prijzen behoudt de eigenaar van Troostbloemen het recht om dit ten aller tijden te wijzigen.
- Bruikleenvazen dienen schoon en onbeschadigd retour te komen. Eventuele schade wordt in rekening gebracht.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor stuifmeelvlekken in kleding door o.a. leliestampers.
- De productprijzen zijn inclusief B.T.W.
- De eigenaar van Troostbloemen behoudt haar recht op het laatste woord.

Algemene voorwaarden
Artikel 1 TOEPASBAARHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten door Troostbloemen aan of aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de Algemene voorwaarden, door een verwijzing naar de voorwaarden op brief- en factuurpapier, offerte, prijscourant of orderbevestiging.
2. Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen worden de onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden voor zover deze niet in de plaats treden van bepalingen van deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 2 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
1. Alle door of namens mondeling of in brochures, website, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, gedane aanbiedingen terzaken van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Troostbloemen op geen enkele wijze bindend, tenzij anders vermeld.
2. Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging door troostbloemen voor hem bindend.
3. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor Troostbloemen tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Troostbloemen in rekening worden gebracht.

Artikel 3 OVERMACHT
1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Troostbloemen dit de koper zo snel mogelijk telefonisch of schriftelijke bevestiging melden, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Troostbloemen kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
3. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
4. Als overmacht wordt beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden:
a. Late of kwalitatief onacceptabele levering van toeleveringsbedrijven;
b. Belemmerende maatregelen van overheidswege;
c. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in een extern vervoersapparaat;
d. Rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van overeenkomst verhinderen.

Artikel 4 LEVERING
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de ontvanger, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de ontvanger geschiedt voor en risico van de afnemer en zo Troostbloemen niet zelf vervoerd, de vervoerder.
2. Tenzij voor zover hierover tussen Troostbloemen en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. Troostbloemen zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer kan aantonen, dat aan Troostbloemen opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Overeengekomen leveringstijden zullen door Troostbloemen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Troostbloemen niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4. Troostbloemen behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Troostbloemen is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper bij het afleveren.

Artikel 5 BEZORGING
Bezorgkosten kunnen verhoogd worden in geval van meer dan 3 rouwboeketten of rouwstukken op 1 afleveradres op dezelfde bezorgdatum. Een hoger bezorgtarief zal in samenspraak met de koper worden overeengekomen.

Artikel 6 BETALING
1. Particulieren dienen contant, of via payleven (pin) te betalen.
2. Bedrijven of instanties kunnen na goedkeuring door Troostbloemen op factuurbasis opdrachten plaatsen.
3. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht rechtswege in verzuim te zijn en heeft Troostbloemen het recht wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Troostbloemen verder toekomende rechten.
4. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijk, dit laatste in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden door storting of overschrijving op een door Troostbloemen aan te wijzen bankrekening.
5. In geval van niet, dan wel niet tijdig betaling, komen voor rekening van de koper alle koste, zowel buiten rechtelijk als rechtelijk kosten, die Troostbloemen in verband met inning van zijn vorderingen maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buiten gerechtelijke kosten bedragen minimaal 20 % van het factuurbedrag met een minimum van EUR 35,00 - exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde produkten blijven eigendom van Troostbloemen totdat deze volledig zijn betaald.
2. Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van de partijen geen andere keuze overlaten, heeft Troostbloemen het recht de geleverde produkten, alsmede het afgegeven verpakkings- en andere duurzame materialen terstond tot zich te nemen.

Artikel 8 KLACHTEN
1. De te leveren produkten dienen te voldoen aan de normale geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijprodukten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde produkten dienen, direct na constatering of in elk geval binnen 48 uur na ontvangst, per telefoon of e-mail, aan Troostbloemen te worden gemeld.
3. Klachten die betrekking hebben op bepaalde leveringen, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper geen recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing

Artikel 10 SLOTBEPALING
1. In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige blijven binden.

Scroll naar boven